در مورد حروف مقطعه در قرآن تفسيرها و تأويل‏هاي متعددي شده است، كه از جمله آن اين است كه آن حروف در آن سوره غلبه دارد. مفسراني همانند "زركشي" در "البرهان في علوم القرآن" ج 1، ص 169، و "علامه طباطبايي در الميزان" ج 18، ص 8، گفته‏ اند حروف مقطعه در آغاز هر سوره گوياي اين حقيقت است كه فراواني آن حرف يا حروف در آن سوره از ديگر حروف بيش تر...

تذكر چند نكته در اين باره به‌جا است‌: 

1 ـ نگارش قرآن به خط عثماني (در بعضي كلمات‌) با رسم‌الخط كنوني و رايج عربي متفاوت است‌.

2 ـ در خود نگارش قرآني برخي از كلمات مشابه گاه حتي در يك سوره نيز متفاوت نوشته شده‌اند مثلاً: نعمت در آيه و ان تعدّوا نعمه اللّه‌، در سوره ابراهيم آيه 34 نعمت و در سوره نحل...

وضع خط، براي رساندن مفهوم و تعبير معنايي است كه آن معنا به وسيله همان لفظ كه بدان تكلم مي‌شود، اراده مي‌شود. در واقع كتابت و نوشتن نماينده لفظي است كه بيان كننده معنا و مفهوم مورد نظر است‌؛ بنابراين لازم است كه كتابت به طور كامل با لفظي كه بدان تكلم مي‌شود، مطابقت داشته باشد و عين آن چه گفته مي‌شود نوشته شود تا خط بدون هيچ كاستي و...

يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اعجاز بياني قرآن نظم آهنگ واژگاني آن است‌. نظم آهنگ واژگاني قرآن‌، نغمه‌اي دل‌كش و نوايي دل‌پذير پديد مي‌آورد؛ نوايي كه احساسات آدمي را بر مي‌انگيزد و دل‌ها را شيفته خود مي‌كند.

يكي از چيزهايي كه در نظم آهنگين قرآن تأثير ويژه دارد، واژگان پاياني آيه‌ها است كه به آن "فواصل‌" مي‌گويند.

...

حروف مقطعه در آغاز 29 سوره از قرآن كريم آمده و از مختصّات قرآن است و در ساير كتاب‌هاي آسماني مانند تورات و انجيل سابقه ندارد.(تفسير تسنيم‌، آيه‌الله جوادي آملي‌، ج 2، ص 64، مركز نشر اسرأ.) درباره اين حروف تا كنون آراي متفاوتي از سوي مفسران ابراز شده و در برخي از منابع تا 20 نظر نقل گرديده است ولي در اين پاسخ به دليل رعايت اختصار و يا...

به كار رفتن ضماير جمع در قرآن در مورد افعال خداوند به دو جهت است:

1- يا به جهت تكريم و تعظيم است؛ چرا كه ضمير جمع در رساندن عظمت و بزرگي فاعل، بليغ ‏تر است.

2- و يا به جهت نظر به اسباب و علل است؛ چون خداوند در اين جهان از طريق مجموعه اسباب و علل كارها را به انجام مي ‏رساند.

از اين‏رو...

ابتدا بايد دانست كه در منابع علوم قرآن چنين قاعده‌اي مطرح نشده و نهايت چيزي كه مي‌توان گفت‌، توقيفي بودن تعيين آن‌ها به طور مستقل يا غير مستقل است كه البته در چنين فرضي‌، باز احتمال اختلاف ارأ و دستخوش تغيير در شمارش آيات و احتساب آن‌ها به طور مستقل يا غير مستقل منتفي نيست‌، ولي با توجه به توقيفي بودن ترتيب آن‌ها ـ منهاي چگونگي احتساب...

چون در آخر اين كلمه «ي» متكلم قرار داشته ودر اصل «ولي ديني» بوده است كه به خاطر اختصار و مراعات فواصل «ي» حذف شده و كسره «دين» جانشين آن شده است.

منبع : سايت پرسمان قرانى

در نوشتجات ادبي آمده است كه همزه اسم با هر پيشوندي كه بر سر آن آيد بايد حفظ شود. اين قاعده تنها در بسم الله الرحمن الرحيم استثنا شده است بنابراين‏ باسمه تعالي صحيح مي‏باشد و بسمه تعالي غلط مشهور است.

منبع : سايت پرسمان قرآنى

به كار بردن ضمير مفرد و جمع نسبت به افعال الهي در قرآن، دو نحوه انتساب فعل به پروردگار است. يعني موارديكه صيغه جمع به كار برده شده نشانگر نقش و كاركرد وسايط فيض الهي مانند ملايك در تحقق فعل است. در مواردي هم كه صيغه مفرد به كار رفته لزوما به معناي نفي نقش آنها نيست. بلكه مي‏تواند اعم از فعل مباشر خداوند يا كاري باشد كه به اراده او از...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center