نشریات

نام نشریه: پژوهش های ادبی قرآنی

مدیر مسوول: دکتر ابراهیم ابراهیمی

صاحب امتیاز: دانشگاه اراک

سردبیر: دکتر محسن ذوالفقاری

موضوع نشریه: ادبیات قرآنی

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: دانشگاه اراک

تلفن: 0861-2760104

ایمیل: p-aq@arak.ac.ir

سایت: paq.arak.ac.ir

آدرس: اراک خیابان شهید بهشتی دانشگاه اراک دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center