نشریات

نام نشریه: مشکو‌ة

مدیر مسوول: دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

صاحب امتیاز: بنیاد پزوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

سردبیر: دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

موضوع نشریه: معارف قرآنی

دوره انتشار: haftename

زبان: فارسی

وابسته به: بنیاد پزوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تلفن: 0511-2232501-10

ایمیل: info@islamic-rf.org

سایت: islamic-rf.org

آدرس: مشهد-حرم مطهر-دور برگردان خیابان طبرسی، صندوق پستی: 366-91735

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center