عمده القاری(گنجینه بهارستان 1)
پدیدآورنده :
حافظ شرف
ناشر :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شابک :
8612
شماره کتاب شناسی ملی :
1380
توضیحات :
نوبت چاپ: اوّل عناوین اصلی كتاب شامل: عمده القاری
عمده القاری(گنجینه بهارستان 1)
پدیدآورنده:
حافظ شرف
معالم الاهتداء الی معرفه الوقف و الابتداء
پدیدآورنده :
محمود حصری
ناشر :
اسوه
شابک :
سازمان حج و اوقات و امور خیریه، اسوه، 1370
شماره کتاب شناسی ملی :
م‌71-4998
توضیحات :
عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه مترجم‌؛ مقدمه‌؛ نامگذاری وقفها؛ انواع وقف‌؛ و اما وقف اضطراری‌؛ مذاهب «25» علما در وقف در انتهای آیات‌؛ و اینک اقسام وقف و مثالهای آنها در پایان آیات که تقدیم می‌شود:؛ ارجح مذاهب‌؛ ابتداء؛ یاد آوری مسائل مهمی در رابطه با وقف‌؛ موارد هفت گانه‌ای که وقف کردن در آنها جایز نمی‌باشد و بیان اینکه مانع وقف چیست؟؛ محلهای پنج گانه‌ای که در آنها هم وقف و هم وصل هر دو جایز هستند و وصل ارجحیت دارد؛ کلا؛ وقف در «ذلک»، «کذلک»، «هذا»؛ وقف در «کذلک»؛ وقف در «هذا»؛ معنی وقف، سکت و قطع‌؛ خاتمه در بیان مذاهب قراء، در وقف و ابتدا؛ پایان‌
معالم الاهتداء الی معرفه الوقف و الابتداء
پدیدآورنده:
محمود حصری
قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن
پدیدآورنده :
محمد كاظم شاكر
ناشر :
بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
شابک :
8571
شماره کتاب شناسی ملی :
1381
توضیحات :
عناوین اصلی كتاب شامل: مقدّمه‌؛ درس اول: كلّیات‌؛ درس دوم: وقف و اقسام آن (1)؛ درس سوم: اقسام وقف (2)؛ درس چهارم: اقسام وقف (3)؛ درس پنجم: اقسام وقف (4)؛ درس ششم: موارد حسن و قبیح (1)؛ درس هفتم: موارد وقف حسن و قبیح (2)؛ درس هشتم: موارد وقف حسن و قبیح (3)؛ درس نهم: موارد وقف حسن و قبیح (4)؛ درس دهم: وقف‌های سجاوندی (1)؛ درس یازدهم: اقسام وقف سجاوندی (2)؛ درس دوازدهم: ابتدا؛ درس سیزدهم: مسائل متفرقه در وقف و ابتدا (1)؛ درس چهاردهم: مسائل متفرقه در وقف و ابتدا (2)؛ درس پانزدهم: مسائل متفرقه در وقف و ابتدا (3)؛ ضمیمه‌؛ منابع و مآخذ
قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن
پدیدآورنده:
محمد كاظم شاكر
در آمدی بر علم تجوید
پدیدآورنده :
محمد بن محمد بن الجزری
ناشر :
حضور‌
شابک :
964-6272-00-2
شماره کتاب شناسی ملی :
م 77-2930
توضیحات :
عناوین اصلی كتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه محقّق ؛ گوشه هایی از زندگی نامه ابن جزری ؛ موضوعات كتاب ؛ مقدّمه مؤلّف ؛ بخش اوّل چگونگی قرائت معاصران ؛ بخش دوم تجوید؛ بخش سوم اصول و قواعد قرائت (بنابر اختلاف قرائات ؛ بخش چهارم لحن (غلط خوانی) و اقسام آن ؛ بخش پنجم الف (همزه) وصل و قطع ؛ بخش ششم گفتاری درباره حركات و حروف ؛ بخش هفتم القاب (نام های) حروف و اسباب آن و شكل گیری كلمات ؛ بخش هشتم مخارج حروف ؛ بخش نهم احكام نون ساكن و تنوین، مدّ و قصر؛ بخش دهم وقف و ابتداء؛ بخش شناخت ظاء و تشخیص آن از ضاد در كلمات قرآن كریم
در آمدی بر علم تجوید
پدیدآورنده:
محمد بن محمد بن الجزری
بررسی تطبیقی میان تجوید و آواشناسی
پدیدآورنده :
محمد رضا ستوده نیا
ناشر :
رایزن
شابک :
120
شماره کتاب شناسی ملی :
2814
توضیحات :
عناوین اصلی كتاب شامل: چكیده: 1؛ فصل اول مقدمه ؛ فصل دوم اندامهای صوتی انسان ؛ فصل سوم تقسیم بندی اصوات عربی ؛ فصل چهارم توصیف اصوات عربی از دیدگاه متقدمین ؛ فصل پنجم توصیف اصوات زبان عربی از دیدگاه آواشناسی ؛ فصل ششم بررسی تطبیقی توصیف اصوات عربی از دیدگاه متقدمین و آواشناسان ؛ فصل هفتم نتیجه و خلاصه ؛ پیوست ها 119؛ كتابنامه 120
بررسی تطبیقی میان تجوید و آواشناسی
پدیدآورنده:
محمد رضا ستوده نیا
ترجمه المكتفی فی الوقف و الابتداء
پدیدآورنده :
بن سعید دانی عثمان
ناشر :
اسوه
شابک :
1382
شماره کتاب شناسی ملی :
م 82-11373
توضیحات :
یادداشت : كتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : المكتفی فی الوقف و الابتدا فی كتاب الله عزوجل فارسی موضوع : قرآن -- تجوید موضوع : قرآن -- قرائت شناسه افزوده : دولتی كریم 1348 - ، مترجم شناسه افزوده : درودیان صادق 1348 - ، مترجم شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه انتشارات اسوه رده بندی كنگره : BP80/2‌/د2م 8041 1382 رده بندی دیویی : 297/151 شماره كتابشناسی ملی : ‌م 82-11373 عناوین اصلی كتاب شامل: فهرست مطالب ؛ مقدمه مترجمان ؛ مقدّمه مؤلّف ؛ وقف و ابتدا در آیات و سوره های قرآن كریم
ترجمه المكتفی فی الوقف و الابتداء
پدیدآورنده:
بن سعید دانی عثمان
پژوهشی در وقف و ابتدا
پدیدآورنده :
جواد سادات فاطمی
ناشر :
شركت به نشر
شابک :
1382
شماره کتاب شناسی ملی :
م 81-48950
توضیحات :
موضوع : قرآن -- قرائت شناسه افزوده : جامعه قاریان قرآن مشهد شناسه افزوده : شركت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی رده بندی كنگره : ‌‌BP80/2 ‌‌/س2پ4 1382 رده بندی دیویی :297/151 شماره كتابشناسی ملی:‌م 81-48950 عناوین اصلی كتاب شامل: فهرست مطالب ؛ مقدّمه ؛ فصل اول كلیات ؛ فصل دوم مبانی و معیارهای اصولی وقف ؛ فصل سوم تقسیم بندی وقف (1)؛ فصل چهارم تقسیم بندی وقف (2)؛ فصل پنجم تقسیم بندی وقف (3)؛ فصل ششم تقسیم بندی وقف (4)؛ فصل هفتم قواعد و اقسام ابتدا؛ فصل هشتم روشی جدید برای تقسیم بندی وقف و ابتدا؛ منابع و مآخذ
پژوهشی در وقف و ابتدا
پدیدآورنده:
جواد سادات فاطمی
تجوید عمومی
پدیدآورنده :
جوادسادات فاطمی
ناشر :
مركز عالی تربیت مدرس قرآن كریم
شابک :
1388
شماره کتاب شناسی ملی :
1739287
توضیحات :
موضوع : قرآن -- قرائت -- راهنمای آموزشی شناسه افزوده : حفص بن سلیمان 90 - 180ق ‌ شناسه افزوده : عاصم بن بهدله -127؟ق شناسه افزوده :مركز عالی تربیت مدرس قرآن كریم رده عناوین اصلی كتاب شامل: فهرست مطالب ؛ مقدّمه ؛ بخش اوّل حروف ؛ بخش دوم احكام تجویدی
تجوید عمومی
پدیدآورنده:
جوادسادات فاطمی
ترجمه رسم الخط مصحف
پدیدآورنده :
اسوه
ناشر :
اسوه
شابک :
م 83-20224
شماره کتاب شناسی ملی :
964-8653-07-0‌
توضیحات :
شناسه افزوده : جعفری یعقوب 1325 - ، مترجم شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه انتشارات اسوه شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه مركز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی رده بندی كنگره : ‌BP73‌/ح 8ر5 1383 رده بندی دیویی : ‌297/151 شماره كتابشناسی ملی : ‌م 83-20224 عناوین اصلی كتاب شامل: مقدمه مركز ترجمه قرآن مجید به زبان های خارجی ؛ مقدمه مترجم ؛ مقدمه ؛ فصل اوّل فصل مقدماتی نگارش عربی، تاریخ و ویژگیهای آن پیش از رسم الخط عثمانی ؛ فصل دوم تاریخ نگارش و جمع آوری قرآن كریم ؛ فصل سوم منابع رسم عثمانی و موضع دانشمندان پیشین درباره ویژگیهای آن ؛ فصل چهارم رسم الخط عثمانی، یك پژوهش لغوی ؛ فصل پنجم تكمیل رسم الخط عثمانی ؛ فصل ششم رابطه خواندن با رسم الخط؛ خاتمه مهمترین نتایج بحث.
ترجمه رسم الخط مصحف
پدیدآورنده:
اسوه
آوانگاری قرآن
پدیدآورنده :
واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
ناشر :
مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
شابک :
1388
شماره کتاب شناسی ملی :
2673
توضیحات :
موضوع : قرآن -- متن . موضوع : جواب آوا برای قرآن، نشانه ها و علائم قرآن (كتاب ) عناوین اصلی كتاب شامل: الفاتحه؛ البقره؛ آل عمران؛ النساء؛ المائده؛ الأنعام؛ الأعراف؛ الأنفال؛ التوبه؛ یونس؛ هود؛ یوسف؛ الرعد؛ إبراهیم؛ الحجر؛ النحل؛ الإسراء؛ الكهف؛ مریم؛ طه؛ الأنبیاء؛ الحج؛ المؤمنون؛ النور؛ الفرقان؛ الشعراء؛ النمل؛ القصص؛ العنكبوت؛ الروم؛ لقمان؛ السجده؛ الأحزاب؛ سبأ؛ فاطر؛ یس؛ الصافات؛ ص؛ الزمر؛ غافر؛ فصلت؛ الشوری؛ الزخرف؛ الدخان؛ الجاثیه؛ الأحقاف؛ محمد؛ الفتح؛ الحجرات؛ ق؛ الذاریات؛ الطور؛ النجم؛ القمر؛ الرحمن؛ الواقعه؛ الحدید؛ المجادله؛ الحشر؛ الممتحنه؛ الصف؛ الجمعه؛ المنافقون؛ التغابن؛ الطلاق؛ التحریم؛ الملك؛ القلم؛ الحاقه؛ المعارج؛ نوح؛ الجن؛ المزمل؛ المدثر؛ القیامه؛ الإنسان؛ المرسلات؛ النبأ؛ النازعات؛ عبس؛ التكویر؛ الانفطار؛ المطففین؛ الانشقاق؛ البروج؛ الطارق؛ الأعلی؛ الغاشیه؛ الفجر؛ البلد؛ الشمس؛ اللیل؛ الضحی؛ الشرح؛ التین؛ العلق؛ القدر؛ البینه؛ الزلزله؛ العادیات؛ القارعه؛ التكاثر؛ العصر؛ الهمزه؛ الفیل؛ قریش؛ الماعون؛ الكوثر؛ الكافرون؛ النصر؛ المسد؛ الإخلاص؛ الفلق؛ الناس
آوانگاری قرآن
پدیدآورنده:
واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center