کتابخانه

نام کتاب : معالم الاهتداء الی معرفه الوقف و الابتداء

نویسنده: محمود حصری ،

ناشر: اسوه

شماره کتاب شناسی ملی: م‌71-4998

شابک: سازمان حج و اوقات و امور خیریه، اسوه، 1370

توضیحات: عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه مترجم‌؛ مقدمه‌؛ نامگذاری وقفها؛ انواع وقف‌؛ و اما وقف اضطراری‌؛ مذاهب «25» علما در وقف در انتهای آیات‌؛ و اینک اقسام وقف و مثالهای آنها در پایان آیات که تقدیم می‌شود:؛ ارجح مذاهب‌؛ ابتداء؛ یاد آوری مسائل مهمی در رابطه با وقف‌؛ موارد هفت گانه‌ای که وقف کردن در آنها جایز نمی‌باشد و بیان اینکه مانع وقف چیست؟؛ محلهای پنج گانه‌ای که در آنها هم وقف و هم وصل هر دو جایز هستند و وصل ارجحیت دارد؛ کلا؛ وقف در «ذلک»، «کذلک»، «هذا»؛ وقف در «کذلک»؛ وقف در «هذا»؛ معنی وقف، سکت و قطع‌؛ خاتمه در بیان مذاهب قراء، در وقف و ابتدا؛ پایان‌

دانلود: دانلود فایل پی دی اف

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center