کتابخانه

نام کتاب : ترجمه رسم الخط مصحف

نویسنده: اسوه ،

ناشر: اسوه

شماره کتاب شناسی ملی: 964-8653-07-0‌

شابک: م 83-20224

توضیحات: شناسه افزوده : جعفری یعقوب 1325 - ، مترجم شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه انتشارات اسوه شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه مركز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی رده بندی كنگره : ‌BP73‌/ح 8ر5 1383 رده بندی دیویی : ‌297/151 شماره كتابشناسی ملی : ‌م 83-20224 عناوین اصلی كتاب شامل: مقدمه مركز ترجمه قرآن مجید به زبان های خارجی ؛ مقدمه مترجم ؛ مقدمه ؛ فصل اوّل فصل مقدماتی نگارش عربی، تاریخ و ویژگیهای آن پیش از رسم الخط عثمانی ؛ فصل دوم تاریخ نگارش و جمع آوری قرآن كریم ؛ فصل سوم منابع رسم عثمانی و موضع دانشمندان پیشین درباره ویژگیهای آن ؛ فصل چهارم رسم الخط عثمانی، یك پژوهش لغوی ؛ فصل پنجم تكمیل رسم الخط عثمانی ؛ فصل ششم رابطه خواندن با رسم الخط؛ خاتمه مهمترین نتایج بحث.

دانلود: دانلود فایل پی دی اف

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center