نشریات

نام نشریه: کوثر

مدیر مسوول: سيد محمد رضا علاء‌الدين

صاحب امتیاز: موسسه قرآني كوثر

سردبیر: حجت الاسلام علي رهبر

موضوع نشریه: معارف قرآنی

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: موسسه قرآني كوثر

تلفن: 0311-4419709

ایمیل: www.mahiran.com-kowsar

سایت: www.mahiran.com-kowsar

آدرس: اصفهان-صندوق پستي 81465-434 - فصلنامه قرآني كوثر تلفن:4419709

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center