نشریات

نام نشریه: پژوهش های قرآنی

مدیر مسوول: سید عباس صالحی

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

سردبیر: احمد ترابی

موضوع نشریه: معارف قرآنی

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

تلفن: 2226624-2222616

ایمیل: فکس: 2218105

سایت: فکس: 2218105

آدرس: مشهد، بازارچه سراب، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، واحد فرهنگ و معارف قرآن، صندوق پستی 5991

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center