نشریات

نام نشریه: پژوهش نامه قرآن و حدیث

مدیر مسوول: دکتر جعفر نکونام

صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

سردبیر: دکتر عباس همامی

موضوع نشریه: قرآن وحدیث

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: انجمن علوم قرآن و حدیث

تلفن: 44472310-021

ایمیل: pan@quranhadith-ngo.ir

سایت: quranhadith-ngo.ir

آدرس: تهران: صندوق پستی 333-17115

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center