نشریات

نام نشریه: پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

مدیر مسوول: دکتر محمدعلی راغبی

صاحب امتیاز: دانشکده علوم و معارف

سردبیر: دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی

موضوع نشریه: علوم ومعارف قرآن

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: دانشکده علوم و معارف

تلفن: 32902133-025

ایمیل: padjooheshname@quran.ac.ir

سایت: www.quran.ac.ir

آدرس: قم بلوار شهید صدوقی نبش کوچه 38 دانشکده علوم و معارف قرآن کریم

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center