نشریات

نام نشریه: قرآن و علم

مدیر مسوول: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی

سردبیر: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

موضوع نشریه: معارف قرآنی

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی

تلفن: 37734094-025

ایمیل: science@quran-journal.com

سایت: www.quran-journal.com

آدرس: قم، خیابان سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77؛ صندوق پستی 416-37185

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center