نشریات

نام نشریه: قرآن شناخت

مدیر مسوول: محمود رجبی

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سردبیر: محمود رجبی

موضوع نشریه: تفسیر

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تلفن: 32113510-025

ایمیل: quranmag@qabas.net

سایت: www.qabas.net

آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، دفتر نشریه صندوق پستی : 186-37165

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center