نشریات

نام نشریه: علوم قرآن و حدیث

مدیر مسوول: دکتر سید کاظم طباطبایی

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

سردبیر: دکتر سید کاظم طباطبایی

موضوع نشریه: علوم قرآن و حدیث

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن: 0511-8834909

ایمیل: zekavatizadeh@yahoo.com

سایت: www.jm.um.ac.ir/index.php/quran

آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)،کدپستی: 9177948955

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center