نشریات

نام نشریه: رشد ( آموزش قرآن )

مدیر مسوول: عليرضا حاجيان زاده

صاحب امتیاز: وزارت آموزش و پرورش-سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي-دفتر انتشارات كمك آموزشي

سردبیر: دكتر سيد محسن ميرباقري

موضوع نشریه: معارف قرآنی

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: وزارت آموزش و پرورش

تلفن: 8843251-داخلي255

ایمیل: info@roshdmag.org

سایت: roshdmag.org

آدرس: تهران-صندوق پستي 6585-15875

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center