نشریات

نام نشریه: ترجمان وحى

مدیر مسوول: محمد نقدی

صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه

سردبیر: محمد نقدی

موضوع نشریه: ترجمه

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: سازمان اوقاف و امور خیریه (مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی)

تلفن: 025 37741411 - 37733389 - 37737368

ایمیل: QURAN@cthq.ir Quran@noornet.net

سایت: www.cthq.ir

آدرس: قم، خیابان شهدا، کوچه شماره 39، پلاک 12

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center