نشریات

نام نشریه: بینات

مدیر مسوول: محمد عبد اللهیان

صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام

سردبیر: حسن پویا

موضوع نشریه: معارف قرآنی

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: مؤسسه معارف اسلامي امام رضا (ع)

تلفن: 37742010

ایمیل: info@besharat.ir

سایت: besharat.ir

آدرس: بلوار شهید محمد منتظری، کوچه 8، پلاک 12، صندوق پستی167- 37185

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center