نشریات

نام نشریه: بلاغ مبین

مدیر مسوول: حسین شجاعی

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع)

سردبیر: سید محمدعلی میربلوکی

موضوع نشریه: معارف قرآنی

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: انجمن علمی- دانشجویی الهیات،معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

تلفن: 88090478-021

ایمیل: anjomanel.isu@gmail.com

سایت: anjomanel.isu@gmail.com

آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)دانشکده الهیات،معارف اسلامی و ارشاد،دفتر انجمن علمی امور فصلنامه بلاغ مبین

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center