نشریات

نام نشریه: آموزه های قرآنی

مدیر مسوول: دکتر حسین خرقانی

صاحب امتیاز: دکتر حسین خرقانی

سردبیر: دکتر حسین خرقانی

موضوع نشریه: معارف قرآنی

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: دکتر حسین خرقانی

تلفن: 0511-2230772

ایمیل: razaviunmag@gmail.com

سایت: razaviunmag@gmail.com

آدرس: مشهد صندوق پستی: 461-91735

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center